Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä tietosuojaseloste täyttää Bravemotion Oy:n informointivelvoitteen ja perustuu henkilötietolakiin ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR).

1. Rekisterinpitäjä

Bravemotion Oy

Yhteystiedot:
Pellonojantie 18
05810 Hyvinkää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Bravemotion Oy / Tuija Janakka
+358-40-8600 569, tuija.janakka@bravemotion.com

2. Rekisterin nimi

Rekisteri on Bravemotion Oy:n asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

3. Henkilötietojen pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antamaan suostumuksen tai toimeksiannon perusteella Bravemotion Oy:n oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietoja käytetään palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen, potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden ja sidosryhmien kontaktointiin, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin sekä tietojen järjestämiseen.

Tietoja ei käytetä tietosuojalain tarkoittamaan automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää tietoja Bravemotion Oy:n asiakas- tai sidosryhmäorganisaatioista sekä näissä organisaatioissa työskentelevistä henkilöistä sekä yksityishenkilöasiakkaista.

Henkilöihin liittyvät perustiedot ovat seuraavia:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimike / titteli
  • työnantaja / yritys
  • yrityksen toimipaikka ja osoite ja www-osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • profiililinkki sosiaalisen median palveluissa
  • äidinkieli

Lisäksi voidaan kerätä tietoja henkilön osallistumisaktiivisuudesta Bravemotion Oy:n järjestämiin tapahtumiin, tutkimuksiin, tapaamisiin sekä tietoja ehdotetuista ja tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, palveluiden ja niiden toteuttamiseen liittyviä tietoja ja muistiinpanoja sekä tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Henkilöstä voidaan kerätä hänen suostumuksellaan tietoja myös verkkosivujen kautta, esimerkiksi henkilön vierailuista yrityksen verkkosivuilla ja hänen suorittamistaan aktiviteeteista, kuten dokumentin latauksista, katsotuista sivuista ja lomakkeiden täytöistä.

Henkilöltä itseltään voidaan kerätä myös hänen nimenomaisella suostumuksellaan persoonallisuus- ja tiimityylin tunnistamiseen liittyviä tietoja sekä niiden pohjalta toteutettavaan yksilö -tai tiimi coachingin toteuttamiseen liittyviä tietoja.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöistä tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai sidosryhmältä itseltään mm. www- lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai sidosryhmäläinen luovuttaa tietojaan.

Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta tai persoonallisuuskyselyjen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa puitteissa Bravemotion Oy:n käyttäessä alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Bravemotion Oy voi siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle käyttäessään alihankkkijoita tietojen käsitttelyssä. Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Varmistamme aina, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Rekisteritietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien ja sidosryhmien hallintaan ja markkinointiin.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.